Ohutusekspert OÜ koolitusteenuse osutamise üldtingimused

Kõigile koolitustele registreerib osaleja või tema (ettevõtte) esindaja võimalikult aegsasti enne koolituse väljakuulutatud toimumist. Osaleja registreeritakse kursuse registreerimisvormi kaudu meie kodulehel, e-posti või telefoni teel. Vastuseks saate meiepoolse kinnituse ja arve. Koolituse eest tasutakse arve alusel pangaülekandega või sularahas.

Koolitustunnistus väljastatakse pärast koolituse või selle osaks oleva teooria- või praktilise eksamitöö sooritamist ja koolitustasu laekumist meie ettevõttele. Koolitustunnistus antakse osalejale üle koolituse lõpus või postitakse kokkulepitud postiaadressile osaleja või tema esindaja nimele.

Koolitusele registreerunud osaleja mitteosalemisest või koolitusel osalemise päeva muutmise soovist tuleb meid teavitada võimalikult aegsasti. Juba tasutud arve korral tagastame kliendile kogu tasutud osalustasu, kui mitteosalemisest teatatakse hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisema teavitamise korral tagastame koolitustasust 50%, koolituse toimumise päeval või hiljem koolitusel mitteosalemisest teavitamise korral koolitustasu ei tagastata.

Kui kavandatud koolitusele registreeritute arv jääb väikeseks, tühistame kavandatud koolituse või lükkame toimumispäeva edasi, teatades sellest registreeritutele e-kirja või telefoni teel võimalikult aegsasti. Kui koolituse mittetoimumise põhjuseks ei olnud osaleja mitteosalemine või koolitusel osalemise päeva muutmise soov, tagastame registreeritule juba makstud osalustasu, kliendi soovil võib tasutud summa jääda ettemaksuks tulevase koolituse eest.

Koolitusteenuse kvaliteedi tagamise alused

  1. Ohutusekspert OÜ tegevuseks on eelkõige täiskasvanutele suunatud erialane täienduskoolitus, mis lähtub tööturu ja tellija vajadustest, olles vastavuses täiskasvanute koolituse seaduse nõuete ja täienduskoolituse standardi põhimõtetega.
  2. Ohutusekspert OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad leiab meie kodulehelt www.ohutusekspert.ee koolituskava ja koolituste lühitutvustuse juures. Meie korraldatavad koolitused kuuluvad õppekavarühmadesse 522 Elektrotehnika ja energeetika ning 862 Töökaitse. Õppekavas sisaldub: õppekava nimetus, õppe eesmärk, õpiväljundid, õppekava alus, sihtrühm, õpingute alustamise tingimused (kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel), õppe kogumaht ( sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal), õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldus, õppemeetod, õppematerjalide kirjeldus, nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatav dokument, koolitaja asjakohane ettevalmistus.  
  3. Õppekava koostamisel lähtume konkreetse sihtrühma vajadustest püstitatud õpieesmärgi saavutamiseks. Õppekavasid hinnatakse ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õppijate ja tööandjate vajadustega ning õigusaktides kehtestatud nõuetega. Õppekava koostamisel kaasame erialaeksperte, tööandjaid ja õppijaid.
  4. Kõik Ohutusekspert OÜ koolitajad omavad vajalikku ettevalmistust – sobivat haridust ja töökogemusi. Enne töövõtulepingu sõlmimist hinnatakse koolitaja kompetentse. Koolitajatega sõlmitud lepingud lähtuvad andmekaitse seadusest. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal, vajadusel tehakse koolitajale parendusettepanekuid.
  5. Teabe kavandatava koolituse kohta avaldame meie kodulehel vähemalt üks kuu enne koolituse toimumist. Osaleja registreeritakse kursuse registreerimisvormi kaudu meie kodulehel, e-posti või telefoni teel. Koolitusele registreerunud saavad võimalikult aegsasti enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
  6. Koolituse jooksul loome täiskasvanute õppimist toetava füüsilise, sotsiaalse ja psühholoogilise keskkonna. Koolituste läbiviimiseks kasutame koostööpartnerite koolituseks sobivaid ja tervisekaitse nõuetele vastavaid ruume. Kui läbiviidav koolitus seda eeldab, tagame osalejatele internetiühenduse (Wifi). Igaks koolituseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal ja vajadusel elektroonselt. Koolitavate käsutuses on värsekendavad joogid ja suupisted, terve päeva kestvatel koolitustel tagame igale koolitusel osalejale lõunasöögi, kui pole kokku lepitud teisiti. Koolitusrühma suurus sõltub koolituse sisust, kuid ühtlasi vajadusest tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Võimaluste piires arvestame osalejate erivajadustega. Õppijate andmeid töötleme ja säilitame andmekaitse nõudeid järgides.
  7. Sõltuvalt koolitusest kasutame õpieesmärkide saavutamise ja õppekorralduse hindamiseks ka testküsimustikele vastamist, ülesannete lahendamist, esitlusi jms hindamismeetodeid. Koolituse lõpul püüab lektor vestluse käigus välja selgitada osalejate arvamused õpieesmärkide saavutamise ja õppekorralduse kohta ning lähtuvalt osalejate või tellija (ettevõtte) esindaja arvamustest ja soovitustest arendatakse õppekava ja õppekorraldust. Koolituse lõpul saavad osalejad (reeglina anonüümse, osaleja soovil isikustatud) tagasisidelehe, mille täitmisel hindavad kursuse sisu, lektorit ja kursuse korraldust ning teevad vajadusel parendusettepanekuid. Tagasisidelehtede kokkuvõte, mida säilitatakse vähemalt 5 aastat, annab koolitusjuhile ja koolitajatele vajalikku teavet koolituse sisu või korralduse parendamiseks või koolitaja arendamiseks või asendamiseks.