Ohutusekspert OÜ privaatsusteatis

Ohutusekspert OÜ on elektriohutuse ja muude tehnikaohutuse aladel täiendkoolitus- ja konsultatsiooniteenust osutav ettevõte. Oma tegevuse käigus kogub, kasutab ja säilitab (ehk töötleb) Ohutusekspert OÜ Teie andmeid Teie nõusolekul, et osutada Teile kokkulepitud teenuseid. Isikuandmete kaitse on Ohutusekspert OÜ jaoks väga oluline ja soovime, et oleksite teadlik, milliseid andmeid me Teie kohta kogume, millistel eesmärkidel neid kasutame ja millised on Teie valikud ja õigused. Vastava teabe oleme koondanud käesolevase privaatsusteatisesse (edaspidi Privaatsusteatis), mis käsitleb vaid Ohutusekspert OÜ tegevuse käigus kogutud isikuandmete töötlemist. Käesolevas Privaatsusteatises toodud Teie isikuandmete töötlemise osas järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas meie kogume ja kasutame isikuandmeid, siis võtke ühendust Ohutusekspert OÜ vastutava töötajaga.
Tiina Kuuben-Leitmäe
info@ohutusekspert.ee
tel. 50 53 903,
Laki 14a, 10621, Tallinn.

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid me töötleme

Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel füüsiline isik on tuvastatud või tuvastatav. Isikuandmete töötlemise teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta. Seega ei käi Privaatsusteatise teave äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmete kohta. Privaatsusteatises toodud teave kehtib kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu töötajate) isikuandmete kohta. Näiteks, kui Te suhtlete Ohutusekspert OÜ-ga meie ettevõtte klienti esindava isikuna, siis me registreerime ja kasutame Ohutusekspert OÜ-s ka Teie isikuandmeid. Seejuures võite Te olla meie kliendiga seotud näiteks kui juhatuse liige, allkirjaõiguslik isik, töötaja või muu seotud kolmas isik.

Järgnevalt on toodud loetelu andmetest, mida me kogume ja kasutame:
• isikuandmed meie koolitustele registreerimisel, sh isikutuvastuseks, täiendavaks omavaheliseks teabevahetuseks ja arvete väljastamiseks vajalikud andmed;
• meie ettevõtte klienti esindava isiku andmed täiendavaks omavaheliseks teabevahetuseks;
• kliendi kontakt- jm andmed arvete väljastamiseks;
• kliendi vastutava(te) isiku(te) andmed elektriohuteadlikkuse kontrolli dokumentide vormistamiseks;
• isikuandmed, sh isikutuvastuseks meie ettevõtte poolt isikule või ettevõttele vajalike dokumentide väljastamiseks;
• meie ettevõtte üldtelefonil ja –postkastidesse edastatud teabes esitatud isikuandmed.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses ning eesmärgi täitumisel me kustutame isikuandmed. Samas säilitame me andmeid, mida meie ettevõtte kliendid võivad vajada vähemalt nende kehtivusaja või praktilise väärtuse kaotamiseni ehk vähemal viis aastat. Kliendiandmeid säilitame me püsivalt kuni kliendisuhte lõppemiseni.

Nõusolekupõhine andmetöötlus

Nõusolekul põhinev andmetöötlus tähendab, et Ohutusekspert OÜ töötleb Teie andmeid vaid juhul kui Te nende meile edastamisel olete andnud nõusoleku enda andmete töötlemiseks. Nõusoleku alusel toimuva andmetöötluse kohta Ohutusekspert OÜ-s oleme Teile loonud kasutustingimused, mille alusel saate ülevaate, millistel eesmärkidel me vastavaid andmeid töötleme. Kasutustingimused saavad Teile teatavaks esmasel meie kliendiportaali sisse logimisel ning nende aktsepteerimisel need salvestuvad ja saate nendega tutvuda igal ajal uuesti. Nõusolek on selline andmetöötluse alus, millest Te saate alati keelduda kui soovite. Selleks peate juba antud nõusoleku tagasi võtma. Vastavad juhised selleks leiate Ohutusekspert OÜ kliendiportaali kasutustingimustest.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame

Isikuandmeid ei kasuta ega säilita Ohutusekspert OÜ kauem kui vajalik poolte vahelise kokkuleppe täitmiseks, Säilitamise kestus võib põhineda lepingutel, kliendi või Ohutusekspert OÜ või õigustatud huvil või kohalduval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või väljastatud dokumentide aegumistähtajad).

Kuidas me teie andmeid kaitseme

Ohutusekspert OÜ tagab kohalduva õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

Õigused isikuandmetega seoses

Õigus tutvuda oma andmetega

Teil on alati võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Samuti on teil võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua Ohutusekspert OÜ andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses avaldab. Õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks või muu põhjendatud vajadus (nt Ohutusekspert OÜ oskusteave, ärisaladused ja materjalid).

Õigus oma isikuandmete parandamisele

Kui Teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on Teil õigus taotleda oma andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

Õigus esitada vastuväiteid

Õigus esitada Teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui Ohutusekspert OÜ tugineb andmete töötlemisel oma õigustatud huvile.

Õigus teid puudutavat andmetöötlust piirata

Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Ohutusekspert OÜ hindab, kas isikul on õigus oma andmete kustutamisele, välja arvatud juhtudel, kui andmeid on vaja töödelda juriidilise kohustuse täitmiseks.

Õigus olla unustatud

Kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja kui Te olete nõusoleku tagasi võtnud, on Teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu kui isikuandmed, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teisel õiguslikul alusel, näiteks lepingu alusel või juriidilise kohustuse täitmiseks.

Õigus andmete ülekandmisele

Kui Ohutusekspert OÜ kasutab andmeid Teie nõusolekul või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on Teil õigus saada koopia esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Kontaktandmed

Kui Teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas meie kogume ja kasutame isikuandmeid või kui Te ei ole rahul sellega, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, on teil võimalik esitada meile kaebus elektroonselt: info@ohutusekspert.ee või posti teel: Laki 14a, 10621, Tallinn.

Samuti võite esitada kaebuse järelevalveasutusele, kelleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon, e-post: info@aki.ee, postiaadress: Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 6 274 135, koduleht: www.aki.ee. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.